ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การทำงานของ EVT Model ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน

ในแต่ละเดือนระบบจะทำการคัดกรองหุ้นที่มีปัจจัยทั้ง 3 ด้านได้แก่

- Earnings (E) - การคาดการณ์ผลประกอบการมีการปรับตัวไปในทางที่ดี เราเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนความหวังของต่อการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต
- Valuation (V) - มูลค่าของหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะทำกำไรได้ต้องมาจากราคาหุ้นที่ยังไม่สะท้อนมูลค่า
- Technical (T) - มีแนวโน้มของราคาเป็นบวก พาหุ้นไปสู่มูลค่าที่แท้จริง ช่วยหลีกเลี่ยง Value Trap

คัดกรองออกมาไม่เกิน 10 ตัวในแต่ละเดือน เฉลี่ยลงทุนน้ำหนัก 10-20% (หากไม่มีหุ้นเข้าเกณฑ์ครบ สัดส่วนที่เหลือจะเป็นการถือเงินสด)

ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับผลตอบแทนตลาด

Definit Quant Port TH - Backtest and Forward Test
ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ (Backtest ในกราฟสีเทาฟ้า ข้อมูลจากปี 2013-2022) คือการทดสอบด้วยข้อมูลจริงในอดีตก่อนจะมีการสร้าง EVT Modelและเมื่อมีการสร้างโมเดลเสร็จสิ้นแล้วได้ทดสอบจริงกับข้อมูลใหม่ในตลาด (กราฟสีม่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2023  โดยแสดงผลตอบแทนหลังหักสมมติฐานค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% ตามมูลค่าซื้อขาย (Turnover) จริง ตามคำแนะนำของโมเดล (80% ต่อเดือน)
ผลตอบแทนจากการลงทุนจริงในปี 2024 เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ หลังหักค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% ตามมูลค่าซื้อขาย (Turnover) จริง
*ผลตอบแทนในอดีตเป็นการ Backtest ไม่สามารถการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นไทย

ผลตอบแทนของ Model เทียบกับกองทุนในตลาด โดยกราฟแท่งสีชมพู-ฟ้าเป็นผลตอบแทนที่ Model ทำได้ กราฟแท่งสีขาวคือผลตอบแทนของกองทุน 5% แรกที่ดีที่สุดในหมวดหมู่หุ้นไทยประเภทหุ้นขนาดใหญ่ของปีนั้นๆ กราฟแท่งสีเทาคือค่ากลางของผลตอบแทนกองทุนในหมวดหมู่
ผลตอบแทนของ Model เทียบกับกองทุนหุ้นไทยประเภทขนาดกลาง-เล็ก
*ผลตอบแทนในอดีตเป็นการ Backtest ไม่สามารถการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เหมาะกับนักลงทุนประเภทใด ?

1. นักลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้ว อยากลองกระจายมาลงทุนในรูปแบบ Quant เพิ่มเติม - สามารถโอนหุ้นบางส่วนมา เพื่อเริ่มเป็นทุนก้อนแรกของการลงทุนได้
2. นักลงทุนที่เชื่อการลงทุนแบบ Hybrid Approach (Fundamental + Technical) อยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาทำการบ้านสามารถใช้ Quant Port ช่วยคัดเลือกหุ้นตามหลักการลงทุนได้

ข้อมูลอื่นๆ

เงินลงทุนเริ่มต้น

ผลตอบแทนคาดหวัง

ความเสี่ยง

ระยะเวลาการลงทุนแนะนำ

สินทรัพย์ที่ลงทุน

ค่าธรรมเนียม


ความร่วมมือผลิตภัณฑ์
500,000 บาท

10-15% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

สูง - สูงมาก

3 ปีขึ้นไป

หุ้นไทย

ค่าธรรมเนียมค่าบริหารจัดการ 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) 15% ของกำไร ต่อปี

โมเดลและคำแนะนำหุ้นจาก บลป. เดฟินิท
บัญชีซื้อขายและระบบปรับพอร์ตจาก บล. หยวนต้า
เงินลงทุนเริ่มต้น
500,000 บาท

ผลตอบแทนคาดหวัง
10 - 20% ต่อปี

ความเสี่ยง
สูง - สูงมาก

ระยะเวลาการลงทุนแนะนำ
3 ปีขึ้นไป

สินทรัพย์ที่ลงทุน
หุ้นไทย

ค่าธรรมเนียม
ค่าบริหารจัดการ 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) 15% ของกำไร ต่อปี
เอกสารดาวน์โหลด
- Fact Sheet
- ขั้นตอนการเปิดบัญชี

สนใจลงทุน เข้ามาคุยกับเราได้ก่อน

ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจเปิดบัญชี

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการใช้บริการ Definit Quant Portfolio

โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Definit Quant Portfolio มุ่งเน้นลดค่าธรรมเนียมส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำไร (การจัดการ,การซื้อขาย) ให้ต่ำที่สุด เพียงแค่ให้พอสำหรับการจัดการภายในของบริษัทและทีมงาน แล้วจึงมองไปที่ธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) ซึ่งจะมีก็ต่อเมื่อเราทำผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้่เท่านั้น
ประเภทของค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front End Fee)

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น (Stock Commission)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee)
มูลค่าเรียกเก็บ

0.00%

0.25% (+0.07%*) ของมูลค่าซื้อขาย

0.75% ต่อปี คิดจากทรัพย์สินสุทธิ

15% ของกำไร (มี High-Water Mark**)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front End Fee)
0.00%

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น (Stock Commission)

0.25% (+0.07%*) ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
0.75% ของทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee)
15% ของกำไร (มี High-Water Mark**)
* ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้คือค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวมเป็น 0.007%

** High-water mark คือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เคยขึ้นไปสูงที่สุดหลังหักค่าธรรมเนียมตามกำไร(Performance Fee) หากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ์ ณ วันคำนวณค่าธรรมเนียม ไม่สูงกว่ามูลค่า High-water mark นี้ จะไม่มีการคำนวณและเก็บค่าธรรมเนียมตามกำไร

*** สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมระบบจะหักเงินสดจากพอร์ตการลงทุน ณ สัปดาห์ทำการแรกของปี หรือ เมื่อนักลงทุนยกเลิกพอร์ตการลงทุน
คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-9933 และทาง Email support@definitinvestment.com